Označování nebezpečných látek při přepravě

V silniční, železniční a ve vnitrozemské vodní dopravě se přepravované nebezpečné věci označují.Toto označení pomáhá zasahujícím složkám u případných havárií ( podle kódu zasahující jaké nebezpečí hrozí a jak se chovat při odstraňování dané látky).
1.Výstražnými tabulkami, které jsou oranžové barvy s černým okrajem. V horní polovině tabulky oddělené od spodní černou čarou je identifikační číslo označující povahu nebezpečí – Kemlerův kód a v dolní polovině tabulky je identifikační číslo látky – UN kód.
Identifikační číslo nebezpečnosti Kemlerův kód. K označení nebezpečnosti se používají kombinace číslic 29 a písmene X. Sestává ze dvou nebo tří číslic, které označují druh nebezpečí, zdvojení číslice označuje intenzitu nebezpečí. Typicky je to vidět u prudce hořlavého benzínu, který se označuje kódem „33”. UN kód je čtyřmístné číslo podle seznamu Spojených národů. X před kódem znamená – Nesmí přijít do styku s vodou!!!
Kód musí mít alespoň dvě číslice, proto se v případě potřeby doplňuje 0.
Výstražná tabule v silniční dopravě – Na první tabuli příklad značení benzínu.
      33
   1203
    
     286
   1050
286   Identifikační číslo nebezpečnosti –     KEMLERŮV KÓD
286 = 2 = plyn
          8 = žíravý
          6 = jedovatý
1050 Identifikační číslo látky –                    UN KÓD
1050 = chlorovodík bezvodý
Nebezpečnost látek podle Kemlerova kódu
2
Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí
3
Hořlavost kapalin (par) a plynů
4
Hořlavost tuhých látek
5
Vznětlivost (podporující hoření)
6
Jedovatost nebo nebezpečí nákazy
7
Radioaktivita
8
Žíravost
9
Nebezpečí prudké samovolné reakce – může znamenat nebezpečí výbuchu, rozpadu nebo chemické reakce, jejichž následkem může být uvolňování značného tepla
               X       před kódem znamená – Nesmí přijít do styku s vodou!!!
2.Bezpečnostními značkami, (vzory jsou uvedeny v příslušných mezinárodních dohodách), které informují o druhu nebezpečí. Značky mohou být ve spodní části opatřeny číslicí nebo nápisem, který upřesňuje informace o nebezpečí. V abecedních a číselných seznamech obou dohod je u každé látky uvedeno, které značky musí být k označení použity. Značky užívané pro skladování, leteckou a lodní přepravu jsou odlišné od vzorů uvedených v dohodách, využívají však stejných grafických symbolů.
O celosvětovou unifikaci v označování nebezpečných nákladů usiluje OSN, která vydala a průběžně vydává doplňky tzv. UN-list ECOSOC
-Pro silniční dopravu platí v Evropě dohoda ADR, UN-ECE
 -Pro železniční dopravu platí v Evropě tzv. příloha RID
-Pro leteckou dopravu platí předpis ICAO/IATA-DGR (Pro dopravu na vodních cestách – vyhl.č. 222/1995 Sb.
-Pro dopravu radioaktivních látek platí řada směrnic Mezinárodní komise pro atomovou energii, tzv. IAEA Safety Series.
 
Příklady:
 
Kemlerův kód:
25 – Plyn pod tlakem s oxidačními účinky (podporuje hoření)
X366 – Velmi jedovatá hořlavá kapalina, která nesmí přijít do styku s vodou
436 – Hořlavá jedovatá pevná látka, která se při hoření taví
589 – Žíravina s oxidačními vlastnostmi, která může bouřlivě reagovat
668 – velmi jedovatá látka , žíravyna

 

Při ohlašování havárie takto označených přepravních kontejnerů je dobré pokud je to možné tento kód přečíst do telefonu operátorovi. Nejen že vám dá přesné pokyny jak se dále chovat, což je důležité hlavně v případě ohrožení zdraví.Další výhodou je také to, že zasahující jednotky dopředu vědí co je na místě havárie čeká.
Portál ministerstva dopravy kde lze zjistit o jakou látku  se jedná a její nebezpečnost:
http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok_facelift.asp