základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

 

telefon

škola - sekretářka

566 590 641

Další telefonní kontakty

 

sportovní hala:

771 131 713

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 591 427

736 472 471

jídelna, 2. ZŠ:

775 886 119

 

JÍDELNÍČEK

Objednávky obědů

 

Odkazy

Facebook-Žďár n.S.

 

MŠMT

 

DYS-Centrum

 

Projekty

SPOLU 2020/21

Klub rodičů a dětí-KRDU

Návrat žáků do školy - 10. 5. 2021

 

Osobní přítomnost žáků ve škole je umožněna žákům podle následujícího rozpisu s tím, že se jednotlivé skupiny tříd budou v dalších týdnech střídat (pokud to MŠMT nezmění).

 • 10. 5. – 14. 5.: 1.- 5. A, 7.ABC, 8.AB

 • 17. 5. – 21. 5. 1.- 5.B,  6.ABC, 9.AB

Podmínkou účasti žáka na prezenční výuce ve škole bude negativní výsledek antigenního testu provedeného vždy před zahájením vyučování:

 • 1. stupeň v pondělí

 • 2. stupeň v pondělí a ve čtvrtek

nebo (vše nutno doložit úředním dokladem):

 • laboratorně potvrzené prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech

 • negativní výsledek RT-PCR testu z posledních 48 hodin

 • očkování proti onemocnění COVID-19 ukončené před více než 14 dny

Podrobnosti viz. Mimořádné opatření MZ ČR o testování žáků.

 

Vyučování bude probíhat podle platného rozvrhu hodin.

Zakázaný je zpěv, tělesná výchova může probíhat venku při dodržení souvisejících opatření.

Žáci tříd, které nebudou ve škole, budou vzděláváni distanční formou. Účast je pro žáky povinná.

 

Žákům bude při přítomnosti ve škole poskytováno školní stravování – žáci přihlášení ke stravování mají obědy přihlášené na dobu, kdy budou ve škole (viz rozpis výše).
Případné odhlášení ze stravování a přihlášení k odběru stravy v boxech na dny distančního vzdělávání běžným postupem na www.strava.cz.

 

Příchod do školy, pohyb před školou, vstup do školy a odchod ze školy

 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu a zákaz shlukování.

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou času při konzumaci jídla a nápojů) mít respirátor nebo obdobný prostředek (dle příslušných norem - např. FFP2, KN 95).

 • Žáci využívající ranní družinu budou mít umožněný vstup do školy do 7:20.

 • Škola bude pro vstup žáků otevřena v době 7:30 – 7:55.

 • Žáci 1. stupně by měli být přítomni ve třídě nejpozději v 7:45, v případě dělené výuky v 1. vyučovací hodině, pokud nebudou žáci ve školní družině, nejpozději v 8:30 ve vestibulu školy, kde proběhne jejich testování.

 • Žáci 2. stupně by měli být ve třídách nejpozději v 7:50.

 • Žáci po příchodu ke škole vstoupí bez čekání do budovy školy, bez zbytečného otálení se v šatně přezují, odloží vrchní oděv a přejdou do určených učeben.

 • Neprodleně po příchodu do učebny musí každý žák provést umytí a desinfekci rukou.

 • Provoz školní družiny bude upraven tak, aby odpovídal požadavkům platných nařízení.

 

Testování žáků

 • Probíhat bude vždy v pondělí (1.stupeň), v pondělí a ve čtvrtek (2. stupeň) před začátkem vyučování.
  - Žáci navštěvující ranní školní družinu absolvují test tam.
  - Nepřítomní žáci absolvují test ihned po svém příchodu do školy 
  - K testování budou používány samotestovací sady SINGLECLEAN. Návod k provedení testu.

 • Žáci se před testováním shromáždí v určené učebně a pod vedením TU provedou test.

 • Podle výsledků testů bude následovat vyučování (při všech testech negativních) nebo budou přijata opatření podle ustanovení Mimořádného opatření MZ ČR o testování žáků.

 

Postup při pozitivním testu žáka:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit a nebude testován.

PONDĚLÍ

 • Škola je povinna bezodkladně informovat zákonného zástupce žáka o pozitivním testu, oddělit žáka od ostatních osob a zajistit, aby žák školu opustil (v doprovodu zákonného zástupce, který je povinen žáka ve škole vyzvednout).

 • Zákonný zástupce je povinnen dálkovým způsobem informovat dětského lékaře.

ČTVRTEK

 • Škola je povinna bezodkladně informovat zákonného zástupce žáka o pozitivním testu, oddělit žáka od ostatních osob a zajistit, aby pozitivně testovaný žák a všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v posledních dvou dnech ve stejné třídě, opustili školu (v doprovodu zákonných zástupců, kteří budou školou vyzváni a kteří jsou povinni žáky ve škole vyzvednout).

 • Podle výsledku srovnávacího testu u pozitivně testovaného žáka pak bude ostatním umožněn návrat do školy (negativní) nebo bude přijato opatření příslušnou hygienickou stanicí (pozitivní).

 • Stejné ustanovení platí pro třídu i v případě, kdy bude pozitivně testovaný vyučující.

 

Pobyt ve škole a v učebnách

Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, může být důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 • Ve škole se mohou žáci pohybovat pouze ve vymezeném prostoru.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole s výjimkou konzumace jídla a pití během přestávek a oběda.

 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a ostatních hygienických prostředků.

 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své učebně.

 

ředitelství školy

aktualizace 7. 5. 2021

Dokumenty:

Ochrana zdraví a provoz základních škol

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření (pdf)

Návod na použití samotestovací sady

Jízdní řády MHD Žďár nad Sázavou

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky